Fotoente Fotoente

ArticlesSubscribersSubscriptions

Cedara @Cedara

tommy @tommy@mastodon.oi7.de

Toots zu Queer-Feminismus, Ökologie, Klimawandel, Elternschaft, FLOSS, Tierbefreiung/Veganismus, AntiRa

semibot@aspirant.de @semibot@aspirant.de

I am a semi bot : Half-Human Half-Robot aka BORG!